എന്താണ് ഒരു ഡിവൈഡർ വാൽവ്? വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിൽ ഡിവൈഡർ വാൽവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും, വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്ന വിവിധ തരം ഫാക്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വാൽവുകളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. പുരോഗമന വാൽവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ലൈൻ വാൽവുകൾ എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവയുടെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക യന്ത്രത്തിന്റെയോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ യന്ത്രത്തിന് എത്രമാത്രം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ വാൽവുകളുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഉപയോഗങ്ങളിലൊന്ന് വലിയ ഹൈഡ്രോളിക് യന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫാക്ടറികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഹൈഡ്രോളിക് മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവ കണ്ടെത്താനാകും. മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കന്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് വാൽവുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ്-ആൻഡ്-ഡ്യുവൽ-ലൈൻ-ഡിവൈഡർ-വാൽവ്യന്ത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ ശരിയായ മർദ്ദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു.


പുരോഗമന ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഡിവൈഡർ വാൽവുകൾ
ലൂബ്രിക്കേഷൻ സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കണമെന്നത് നിർണായകമാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വാൽവുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ലൂബ്രിക്കേഷൻ തുടർച്ചയായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാൽവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മെഷീനുകൾക്ക് അവയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ മെഷീനിലേക്ക് വിജയകരമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ വാൽവുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മെഷീന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അധിക ലൂബ്രിക്കന്റ് നൽകാൻ വാൽവുകൾക്ക് കഴിയുന്നതിനാൽ, ശരിയായ അളവിൽ ലൂബ്രിക്കന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വാൽവുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മറ്റൊരു തരം വാൽവ് സംവിധാനത്തിൽ ഡ്യുവൽ ലൈൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഡിവിഡർ വാൽവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വാൽവുകൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വാൽവുകളുടേതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കന്റ് ആവശ്യമായ അളവിൽ നൽകാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ചും, ഒരേ ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം വാൽവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ രണ്ട് വാൽവുകൾ മാത്രമുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാണ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് നാലെണ്ണം. ഒരു പോർട്ട് മാത്രം ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാൽവുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേസമയം രണ്ട് പോർട്ടുകൾക്കായി ഒരു വാൽവ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. നാല് വാൽവുകളുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് എട്ട് പോർട്ടുകൾ വരെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു, അതുവഴി അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മെഷീനിലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനുകളുടെ നിർണായക ഭാഗങ്ങൾ ലൂബ്രിക്കേഷനായി ഡിവൈഡർ വാൽവുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി നൽകുന്നു. അതിനാൽ, തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം വാൽവ് സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് യന്ത്രങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കും. വാൽവ് സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ നൽകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ നിരന്തരമായ അറ്റകുറ്റപ്പണി കാരണം മെഷീനുകൾ വിശ്വസനീയമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളും ഫലപ്രദമാണ്, എന്നാൽ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യകതകളെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.